Hovedseksjon

Glasshuset - et sted for alle

«Glasshuset» – et sted for alle

I ««glasshuset»» på Nordberg ungdomsskole foregår et usedvanlig samhandlingsprosjekt for og med ungdom. På ett sted samarbeider skole, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og forebyggende barne- og ungdomsenhet i Bydel Nordre Aker. Her kan elevene spontant stikke innom og møte en voksen å snakke med. Vi har kontorer på samme sted, vi er én felles åpen dør inn.

Mer enn bare prat
Vårt mål i prosjektet «Tverrfaglig skolehelsetjeneste» er at ungdommen skal gjennomføre skolen på en god måte. Dette innebærer trivsel og mestring på skolen, bygging av nettverk, vennskap og tilhørighet. Fokuset er på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tilbudet omfatter alt fra matservering, deltakelse i sosiale aktiviteter i friminutt eller skoletid, leksehjelp, helseopplysning og samtaler hos helsesøster og psykolog. Miljøterapeutene arrangerer aktivitetsturer, hvor det bygges relasjoner, og der ungdommenes behov og ressurser blir møtt og sett.

Se og se tidlig
Det er mange ungdommer som har behov for psykisk helsehjelp, men som av forskjellige årsaker ikke nås. Folkehelseinstituttet anslår at 15-20 prosent av barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som depresjon, angst og atferdsproblemer. Omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.

Målet med lavterskeltilbudet vårt er å komme tidlig inn for å forebygge og kartlegge omfanget av det problemet som gutten eller jenta har; dernest å forhindre utvikling av psykisk lidelse. Ved å tilrettelegge et hjelpetilbud i elevens daglige miljø, når vi mange elever med livsutfordringer på et tidlig tidspunkt.

Vi er ulike profesjoner som sammen gir forskjellige slags tilbud til elevene. Elevene kommer i utgangspunktet for å delta på en aktivitet og gjøre seg litt kjent. Senere kan de komme tilbake og formidle det de egentlig har på hjertet og få kontakt med den av oss som best kan møte denne utfordringen. Samarbeidet gjennomføres på ulike måter: For eksempel har miljøterapeut og helsesøster samtaler med eleven sammen, eller overføringssamtaler fra helsesøster til psykolog. Eller så kan eleven ha samtale med lærer og en av de ansatte på ««glasshuset»». Vår taushetsplikt er ulik, og må derfor på forhånd avklares med eleven og foresatte.

Kort vei - godt kjent
«Glasshuset»» ligger vegg i vegg med skolen og er et minglested for elever. Her kan elevene velge mellom flere uorganiserte og organiserte aktiviteter, og de treffer voksne med ulik fagkompetanse. «Glasshuset» er godt kjent blant elevene og lærerne. Det er kort vei til oss og møter kan planlegges eller oppstå spontant. Å kunne møte ungdom når de trenger det, og på deres motivasjon og initiativ, er av stor verdi.

En gutt sa en gang til oss: «Det var ikke alltid han hadde behov for å snakke da han hadde avtalt time på et behandlingssted langt unna skolen. Da er det bedre å ha det sånn som her; at det går an å gå bort for å snakke med noen når det er aktuelt»

Vår erfaring viser at når lærere, rådgiver, sosiallærer og skolens ledelse har et lett tilgjengelig lavterskeltilbud, er det enklere å se eleven og møte elevens behov. Tiltak kan utarbeides der man er, og eleven kan få hjelp uten henvisning til spesialisthelsetjenesten. Elever som er henvist til spesialisthelsetjenesten, får også hjelp i ventetiden før inntak.

Mindre skolefravær
Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom psykiske plager/lidelser og frafall i videregående skole.  Samarbeidet vårt har bidratt til å redusere omfattende skolefravær. Dette viser hvor viktig dette lavterskeltilbudet er, slik at ungdommer kan hjelpes når de har stort skolefravær. Arbeidet bør startes allerede på grunnskolen.

Gjennom prosjektet «Tverrfaglig skolehelsetjeneste» ser vi nytten av en samhandlingsmodell som virker i praksis. Vi opplever det selv, ungdommene/elevene og foreldre forteller oss det, i tillegg våre samarbeidsinstanser.  Det gir dessuten en samfunnsøkonomisk besparelse gjennom tidlig intervensjon.

Vi anbefaler varmt å ta i bruk modellen på andre skoler.

Margrethe Bøe – Miljøterapeut (Forebyggende barne- og ungdomsenhet, Bydel Nordre Aker)
Rigmor Jacobsen – Psykologspesialist (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Nord)
Grete Salater – Helsesøster (Skolehelsetjenesten, Bydel Nordre Aker)