Hovedseksjon

Nordbergs skole-/hjemsamarbeid

Foreldrene har hovedansvaret for sitt barns opplæring og det skal derfor være god kontakt og kommunikasjon mellom lærer og foreldre. Både elev og foreldre skal kunne ta opp forhold de ikke er fornøyd med og lærerne skal i dialog med elever og foreldre finne gode løsninger.

I møtet mellom lærer, elev og foreldre har lærer et hovedansvar for å legge til rette slik at problemer kan tas opp og løses. Når elever og foreldre tar opp et problem med en lærer, skal denne læreren aktivt bidra til å løse saken. Det er et uttalt mål at de aller fleste saker skal løses her.

Rutiner ved klager fra foresatte og elever rettet mot personale

 1. Ingen ansatte skal ta imot klage fra elever eller foreldre på andre kollegaer. Foreldre og elever skal bes om å henvende seg direkte til den det gjelder
 2. Hvis direkte kontakt med den saken gjelder ikke fører fram eller saken oppleves som særlig alvorlig, skal klage rettes til avdelingsleder.
 3. Skolens ledelse / avdelingsleder mottar en klage, samtaler med den som har fremmet klagen, ber om at klagen fremmes skriftlig (dersom dette ikke allerede er gjort) og informerer klageren om videre saksgang. Kravet om at klagen skal fremmes skriftlig er ment for å unngå usaklige beskyldninger, skape felles forståelse av saken og dekke behovet for dokumentasjon
 4. Nærmeste leder informerer umiddelbart den ansatte om mottatt klage.
 5. Nærmeste leder innkaller den ansatte til samtale der den ansatte får anledning til å legge frem sin versjon av saken. Det  anbefales at vedkommende har med seg sin tillitsvalgte
 6. Dersom den ansatte mener at klagen er grunnløs, underretter skolens ledelse  klageren om dette
 7. Skolens ledelse innkaller den ansatte (som bør ha med seg sin tillitsvalgte) og klageren til et møte der målet er å finne en løsning. Hvis partene blir enige, skrives det man blir enige om  ned, og undertegnes av partene.
 8. Hvis partene ikke blir enige, må skolens ledelse vurdere hvilke andre tiltak som kan / må iverksettes.      Dersom det er nødvendig med flere møter skal tillitsvalgte være til stede
 9. Eksempel på tiltak:
  1. Veileder settes inn innenfor avtalt område, for å se hvilke endringer det kan være nødvendig å foreta. Det understrekes at veiledning kan være nødvendig også for å forsvare den ansatte mot grunnløse beskyldninger.
  2. Når veiledningen er avsluttet skal det man har kommet frem til og er enige om, skrives ned og undertegnes.
  3. Etter en angitt periode er det nødvendig med en evaluering for å forsikre seg om at ønsket resultat er oppnådd.
 10. Dersom  den ansatte avviser klagen og / eller veiledning, skal skolens ledelse kalle inn vedkommende. Tillitsvalgte skal være til stede. Hvis enighet oppnås, skrives møtebok som undertegnes av partene. Ved uenighet skal det også føres møtebok som definerer dato for møtet, hvem som deltok og partenes ulike syn på saken.

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere på skolen. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider