Hovedseksjon

Klage på karakterer

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Hvis du klager på skriftlig eksamenskarakter, har du rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren hos rektor. Når det gjelder andre karakterer, har du rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Hvem kan klage på karakterer?

Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt, har rett til å klage på karakter. Hvis du er under 15 år, må dine foresatte samtykke i klagen. Foresatte til umyndig elev har selvstendig klagerett. Det betyr at de har rett til å klage selv om du ikke er enig i det.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den må undertegnes av den som har rett til å klage (se ovenfor). Det må stå i klagen hva du vil klage på. Hvis du klager på karakter etter skriftlig avgangsprøve, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig
avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Fylkesmannen er klageinstans. Rektor sender klagen din og uttaleser fra skolen til Fylkesmannen. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, for da sender vi den bare tilbake til rektor, og det vil forsinke klagebehandlingen.

Når er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort kjent med
karakteren (eller burde gjort dere kjent med den). Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir
klagefristen avbrutt og begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.