Hovedseksjon

Tap av skolemateriell

Bøker: 

  • Bøker elevene mister eller blir frastjålet skal erstattes. Tap meldes til skolens bibliotek, og skolen sørger for innkjøp av ny bok/bøker. Regning vil bli sendt foresatte. Dersom boken/bøkene kommer til rette tilfaller den/de eleven.
  • Det er eleven sitt ansvar å sørge for at de har lås på skapet, slik at bøker som oppbevares her ikke blir tapt.
  • Samtlige lærebøker skal innleveres innen sommerferie og skoleslutt. Det er avsatt tid i undervisningen til bokinnlevering. Dersom en lærebok/lærebøker ikke blir innlevert, vil eleven få en utlånskvittering med hjem som viser utestående lån. Dersom utestående lån ikke blir innlevert innen siste skoledag anses boken/bøkene som tapt.
  • Erstatningssummen er på bokens listepris innenfor vår innkjøpsordning pluss 60 kr i administrasjonsgebyr per bok. Kravet vil bli sendt til inkasso ved manglende betaling. Det er derfor et poeng å behandle bøkene pent – alle skal ha bind på bøkene. Bøker som er ødelagte ved innlevering vil ikke bli tatt imot og må i stedet erstattes.

Dersom eleven av særskilte grunner må ha to sett med bøker, skal dette søkes om fra foresatte og søknaden skal fremmes til avdelingsleder på trinnet. 

Lån av PC på Nordberg skole

Alle elever på Nordberg skole får låne PC til bruk på skolen og til lekser.

Låntaker forplikter seg til å behandle PC-en forsiktig. Det forutsettes at skolens IKT-avtale er undertegnet av elev og foresatte, og at avtalen overholdes.

PC-en er til bruk på skolen og til hjemmearbeid. Eleven har mulighet til å oppbevare PC-en i sitt låsbare skap på skolen, men også mulighet til å bringe PC-en frem og tilbake. All transport av PC-en skal foregå på en slik måte at den ikke skades eller mistes. PC-en skal være oppladet og klar til bruk ved skoledagens begynnelse. Dersom låntaker misligholder avtalen, kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres til skolen. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte.

IKT-utstyret tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten v/Nordberg skole.

Utstyret skal ikke lånes bort eller brukes av andre.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det kun skolens IKT-ansvarlige som kan foreta installasjoner og service på utstyret. Det betyr bl.a. at også all nedlasting av digitalt innhold skal klareres med IKT-ansvarlig.

Ved skade på eller tap av utstyr gjelder vanlige erstatningsrettslige regler. Det betyr at låntaker/foresatt kan bli erstatningsansvarlig, helt eller delvis, dersom låntaker har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Skolen opererer med et skjerpet aktsomhetskrav. Tap og/eller skade på utstyret skal meldes umiddelbart til assisterende rektor.

Egenandel ved tap/total skade er 2 500 kr. Egenandel for skadet skjerm/tastatur etc er 1500,-

Avtale om lån av PC gjelder for ett skoleår av gangen. Hvis behovet for utstyret ikke lenger er til stede, og ellers når skolen ber om det, skal utstyret returneres.

Lenke til informasjonsskriv om PC her.