Hovedseksjon

Fravær

  • Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet.
  • Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.
  • Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har framlagt dokumentasjon på årsaken til fraværet.
  • Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.
  • For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:
  1.  Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
  2.  Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11
  • For at fravær som skyldes helsegrunner etter punkt 1 ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en helseerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

 

Skjema for fravær

NB! Skulle det være aktuelt å søke om permisjon fra opplæringen, bes du om å henvende deg til kontaktlærer. 

På Lovdata sin nettside kan du lese: Forskrift til opplæringsloven