Slik vil vi ha det!

Vi er her for elevenes skyld, og i samarbeid med elever og foresatte setter vi høye mål for vårt arbeid. Alle våre elever skal ha en tilpasset opplæring, tett og personlig veiledning og oppfølging, samt reelle muligheter til å bidra og ta ansvar i sin egen utviklings- og læringsprosess. Alle elever skal ha gode og læringsrike fellesopplevelser også på andre læringsarenaer som klasser og trinn. Vi streber etter at alle elevene skal oppleve kontinuerlig mestring i sitt arbeid, og ha gode relasjoner til voksne og medelever i skolesamfunnet. Alle skal oppleve en skole fri for mobbing, vold og rasisme. Skolen skal være et trygt sted både å være og lære!Nordberg skole skal være à jour med skoleutviklingen i Norge, og til enhver tid strebe etter de optimale løsningene for alle våre elever!

For å nå målene våre er vi avhengige av et samarbeid innad i personalet og med elevene og deres foresatte, og har derfor noen forventninger til samarbeidet.

Forventninger til lærerne

Lærerne skal forholde seg til gjeldende lov- og regelverk samt overordnede planer og retningslinjer. Disse er nedfelt i skolens mål og plandokumenter. Lærene skal behandle elevene og deres foresatte med høflighet og respekt, og fremstå som gode forbilder og rollemodeller.

Lærerne skal skape forutsigbarhet i læringsarbeidet og vurderingsarbeidet for elevene ved blant annet å skrive mål for timen på tavla. De skal tydeliggjøre hva som vurderes og hvordan arbeidet blir vurdert. Samtlige lærere er forpliktet i forhold til ”vurdering for læring”. Teamene samordner arbeidet slik at hver elev / klasse ikke får mer enn 3 prøver, innleveringer eller fremføringer per uke. (Skriftlige prøver per uke skal være maksimalt 2.) Dette gjelder ikke lekseprøver på under 15 min.

Lærerne skal holde seg oppdatert innen skoleutvikling og sine fag, og søke å øke sin kompetanse der de har behov. Lærerne er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av skoledagen, uken og året, og regelmessig oppfølgingen av hver enkelt elev i sin klasse. De er ansvarlige for å holde elevene og deres foresatte i sin klasse oppdatert og informert om skolens virksomhet og planer på gruppe / trinnivå. Dette dreier seg om gruppen / trinnets planer som kan kommuniseres på lekse- eller periodeplanen, eller i ukebrev eller lign. Lærerne skal benytte "ITsLearning" som informasjonsmedium. Ved annen informasjon skal lærerne dessuten kunne benytte seg av foreldrekontaktene.

Lærerne er sammen med foreldrekontaktene i sin klasse ansvarlige for at det avholdes 2 foreldremøter per skoleår. I god tid før møtene skal lærer og foreldrekontaktene ha kontakt slik at eventuelle saker fra foreldrene kan tas opp i møtet. Dersom foreldrekontaktene melder saker til møtet skal det settes av god tid til dette. Videre skal lærerne avholde 2 utviklingssamtaler med hver elev og dennes foresatte hvert skoleår. Både lærer, elev og foresatte skal møte forberedt til samtalene. Hvert trinn følger egne skjema. Tidspunktene for samtalene settes hvert år av lærerne.

Kontaktlærer gjennomfører 2 elevsamtaler med hver elev per år; ved skoleårets start, og før eksamen / årsprøver til sommeren. Samtalene skal dokumenteres i egne skjema.

Forventninger til foresatte

 • Foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og opplæring.
 • Det er foresattes jobb å få barnet på skolen hver dag til rett tid.  
 • Skolen skal informeres med melding i ettertid dersom eleven har kommet for sent eller har hatt fravær.
 • Når fraværet går over mer enn 3 dager skal kontaktlærer informeres.
 • Skolen forventer at foresatte møter på informasjonsmøter, foreldremøter og utviklingssamtaler.
 • Foresatte skal være forberedt til utviklingssamtalene.
 • Foresatte skal følge opp beskjeder fra skolen og sørge for at barnet har orden i sitt arbeidsgrunnlag.
 • Foresatte skal sjekke "ITsLearning" minst en gang per uke.
 • Foresatte skal hjelpe sitt barn med hjemmearbeid der skolen ønsker dette.
 • Foresatte har ansvar for å ta kontakt med skolen hvis det skulle være faglige eller sosiale spørsmål, problemer eller konflikter. (Se skolens hjemmeside; ”Rutiner ved klager”.)
 • Ved mistanke om mobbing eller trakassering skal skolen kontaktes umiddelbart.
 • Foresatte skal sette seg inn i skolens mål og planer blant annet  ved å lese informasjon på skolens hjemmeside.
 • Dersom foresatte har spørsmål til skolens mål eller planer kan disse kommuniseres gjennom foreldrekontaktene og FAU, eller direkte til elevens lærer eller skolens ledelse. Foresatte skal i slike saker forholde seg til skolens voksne og ikke trekke eleven inn i eventuelle spørsmål, problemer eller konflikter.
 • Foresatte skal la seg velge til å være foreldrekontakt for et år.
 • Når barnet bes fri fra skolen betyr dette at foresatte overtar ansvaret for barnets opplæring. Foresatte kan ikke kreve at skolen bidrar i disse tilfellene. Søknad om fri skal sendes i god tid, helst 3 uker før perioden det søkes fri fra. (Se skolens hjemmeside; ”Retningslinjer for skolefri for elever i grunnskolen”.)
 • Foresatte oppfordres til å delta på arrangementer i skolens regi, men også til å iverksette sosiale tiltak for klassene på egen hånd.

 

Forventninger til elevene

Elevene skal være positive og gjøre sitt beste. De skal bidra aktivt til et godt lærings- og sosialt miljø.

Elevene skal komme tidsnok på skolen og til undervisningsøktene i løpet av dagen. Elevene skal møte forberedt og ha god orden i sitt arbeidsgrunnlag. (Lekser, skolebøker, skolesekk, skap.) Jo eldre eleven er jo større krav og forventninger har skolen til dette, noe som har sammenheng med at elevene også vil få, og skal ta, et stadig større medansvar for egen læring. I arbeids- og undervisningssituasjonen har hver elev et ansvar for å passe på seg selv og sørge for at hun opprettholder et eget læringstrykk. Eleven skal aktivt delta i sin egen læring og ta ansvar for å oppnå sine mål både individuelt og i gruppen.

Eleven har en del av et kollektivt ansvar for å holde orden i skolens læringsmateriell, utstyr og samlinger. Alle skal rydde opp etter seg og sette tingene tilbake på plass. Elevene skal dessuten holde orden på sitt arbeidssted, noe som også gjelder fellesrom, og sørge for at materiell og utstyr blir behandlet pent. Elevene har ansvar for at skolen som sådan blir behandlet pent og ikke utsettes for ødeleggelse eller hærverk. Elevene skal benytte søppelbøttene både ute og inne når de skal kaste søppel.

Skolen forventer at elevene er høflige og oppfører seg ordentlig. Dette gjelder så vel overfor voksne som overfor medelever i skolesamfunnet. Elevene skal vise respekt og vennlighet overfor voksne og medelever. Eldre elever har et særskilt ansvar overfor yngre. Hver enkelt elev har et ansvar for å skape trivsel i gruppen, på trinnet og på skolen. Ved turer og ekskursjoner, forventer skolen at elevene representerer skolen på en god måte.

Dersom en elev blir mobbet eller trakassert skal den det gjelder eller dennes medelever straks melde fra til en lærer, men det påhviler hver enkelt elev et ansvar for ikke å mobbe eller trakassere medelever. Skolen forventer at elevene kan løse konflikter med ord.