Psykisk helse

Vi vet at dagens ungdom har en økende tendens til å utvikle problemer med sin psykiske helse. Det kan være mange årsaker til dette, og det kommer til uttrykk på mange måter. Vi som jobber på skolen er ikke behandlere og vi satser derfor mye på å arbeide forebyggende og gripe fatt i utfordringene før de utvikler seg til problemer. For å få til en god skole der alle lærer, er det selvsagt av helt essensiell betydning at alle trives og liker seg på skolen, med klassen, med lærere etc. 

Tett samarbeid

Vi samarbeider tett med forebyggende på "Glasshuset" og med helsesøster. I tillegg har vi i år en psykologspesialist fra BUP som er til stede en dag i uken og gir våre elever et lavterskel tilbud. Også barnevernet i bydelen, PPT og politiet er gode samarbeidspartnere. Essensen i dette samarbeidet er at vi arbeider med de samme ungdommene, og deres utfordringer eller problemer er ikke til stede enten på skolen eller i fritiden, men er en del av deres hverdag og må arbeides med på alle arenaer og med alle gode hjelpere. Skolen har sin plan for forebyggende arbeid for psykisk helse, vi har også en egen arbeidsgruppe som følger opp dette, bestående av; Ass. Rektor, Sosiallærer og en dedikert lærer fra hvert trinn. Gruppa har regelmessige møter og hver tirsdag er det et fast punkt på trinnmøtene der man tar opp psykisk helse.

Ta kontakt

På tross av at vi satser tungt på dette feltet, er det helt nødvendig at vi har en åpen dialog og et godt samarbeid med foresatte. I utgangspunktet må man si i fra snarest dersom "poden" viser tegn på at trivselen er dalende, eller har andre tegn på dårligere psykisk helse.  I denne sammenhengen er vi også spesielt oppmerksomme på mobbing, og ønsker at også de foresatte er det. Meld i fra til oss straks noe ikke oppleves som greit. Vi lover å gjøre vårt beste for ditt barn!

Relevante lenker

Trivselsregler på Nordberg skole
Glasshuset
Rådgivertjenesten på Nordberg skole